Regulamin

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu //a> w Warszawie.

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

Najemca – Gość / Rezerwujący

Wynajmujący – Właściciel Apartamentu Poligonowa

Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Poligonowej w Warszawie

REZERWACJA

Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się na stronie internetowej /
Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. Lubisz grać w gry? Przejdź do
$5 deposit online casino canada. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę!
W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem / lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem  +48 513 700 123. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
Potwierdzenie rezerwacji ze strony Najemcy jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wynajmującego oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji (o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Najemca wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto Wynajmującego lub gotówką (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.

CENY ZA WYNAJEM

Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na stronie internetowej /

Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media, prąd, woda.
Cena podana przy apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, w zależności od liczby osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla tego apartamentu (max. 2 osoby dorosłe + dziecko).

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego
Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 20.00 po wcześniejszym umówieniu godziny. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 20.00 – 23.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
Opuszczenie apartamentu przez Najemcę w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny i szczegółów odbioru.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. 
Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
Wynajmujący udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po okazaniu dokumentu tożsamości.
Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

OBOWIĄZKI KLIENTA

Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego.
Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
Małe zwierzęta domowe są akceptowane po wcześniejszym umówieniu i wyrażeniu zgody Wynajmującego. Możliwa dodatkowa opłata za pobyt zwierzęcia.
Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail.
W przypadku rezygnacji przez Najemcę z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy Wynajmujący przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej rezerwacji.
Brak przyjazdu Najemcy lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Wpłacony zadatek zostanie wtedy zwrócony w całości.
Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.
W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej / lub w inny sposób (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną), Najemca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego odpowiedzialnego za dokonywanie rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Rezerwacji .

Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Najemca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług w postaci przesyłania własnej informacji handlowej przez firmę , w szczególności otrzymywania newslettera. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

3. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji, jak również żądanie ich całkowitego usunięcia.

Z powyższego prawa usunięcia danych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected]

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamencie przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt. Przedmioty będą przechowywane przez Wynajmującego przez 14 dni.

Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.

 

Polityka prywatności

Administratorem Danych osobowych Najemcy jest Właściciel Apartamentu Poligonowa.
Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon.
Administrator może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
Administrator zapewnia ochronę przekazanych przez Najemcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych.
Najemca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy.
Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o niekorzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej /